7 april 2014

Raadsakkoord 2014-2018

De samenleving centraal

Raadsakkoord 2014-2018  (Klik hier voor het pdf bestand)

De beoogde collegepartijen CDA, VVD en PvdA-GroenLinks (hierna te noemen “wij”) stellen de raad voor een raadsakkoord te sluiten voor de raadsperiode 2014-2018. Wij nodigen de overige partijen uit wijzigingsvoorstellen op dit akkoord in te dienen. Indien de drie beoogde collegepartijen met deze voorstellen instemmen, zullen deze in het raadsakkoord worden opgenomen. Wij vinden deze werkwijze in het belang van meer gezamenlijkheid in het bestuur van onze gemeente.

De samenleving centraal

Onder dit motto willen wij in de komende vier jaar deze gemeente besturen. Niet de gemeentelijke overheid is de spil in ons denken en handelen, maar de wensen en noden van onze lokale samenleving. Wij willen inzetten op het stimuleren en faciliteren van initiatieven van inwoners en ondernemers, waarbij overigens wel rekening wordt gehouden met de beperkte middelen. Ook is de gemeente een lokale overheid, die wetten en regels van provincie en Rijk moet uitvoeren. Maar binnen onze mogelijkheden willen wij er alles aan doen om met inwoners en ondernemers tot goede oplossingen te komen. In dit raadsakkoord volgen wij de opzet van de programmabegroting.

1. Bestuur en Burger

Bestuurlijke samenwerking

Omdat de gemeente te klein is om alle taken goed te kunnen uitvoeren willen wij samenwerken met andere gemeenten. Bovendien willen wij als zelfstandige gemeente blijven voortbestaan. Samenwerking is daarom onontbeerlijk. De gemeenteraad heeft in 2013 in meerderheid besloten deze samenwerking aan te gaan met Stichtse Vecht en Weesp. Dat is voor ons nu een feit waarmee wij werken. Wij koppelen daar echter niet een marsroute naar herindeling aan. Dit vraagstuk is voor ons volledig open. Het samenwerkingsverband SWW is dus niet meer dan een samenwerkingsverband, in de letterlijke betekenis van het woord. Wij willen deze samenwerking optimaal benutten in het belang van onze inwoners en ondernemers, door te streven naar oplossingen die leiden tot een zo groot mogelijke efficiency in de bedrijfsvoering en in de kwaliteit van de dienstverlening. Het belang voor onze inwoners en ondernemers is daarbij de toetssteen waaraan wij dit zullen afmeten. In het sociaal domein zien wij de regio Gooi en Vechtstreek als een belangrijke partner, die niet uit het oog mag worden verloren. De afspraken die reeds zijn gemaakt met de regio Utrecht-West respecteren wij. Daarbij gaat het vooral om de jeugdzorg. In 2015 zullen wij deze afspraken evalueren. Daarbij kijken wij weer nadrukkelijk naar de regio Gooi en Vechtstreek. Niet uitgesloten is ook dat de beide regio’s naar elkaar toe zullen toegroeien, zoals reeds het geval is met de politieregio Midden-Nederland.

Communicatie en burgerparticipatie

Helder is dat wij met de meest eigentijdse middelen met onze inwoners en ondernemers willen communiceren. De gemeentelijke informatiekanalen zullen daartoe optimaal moeten worden ingericht, voorzien van eigentijdse technologische oplossingen. Maar we vergeten ook de telefoon niet en het gesproken en geschreven woord. In communicatie-uitingen willen wij veel aandacht besteden aan de wijze waarop de boodschap wordt vormgegeven. Is het helder en duidelijk, worden er concrete afspraken gemaakt voorzien van afgesproken termijnen? Bijzondere aandacht zullen wij schenken aan de communicatie met de verschillende kernen. Wij introduceren hiervoor de “kernwethouder”, die als schakel zal fungeren tussen een bepaalde kern en de gemeente. De vier wethouders zullen elk één of meer kernen op deze manier onder hun hoede nemen. Wij zullen onze ambtenaren stimuleren om, daar waar nodig en mogelijk, op locatie te gaan kijken hoe een probleem kan worden opgelost. Met Burgerpanel, inspraakavonden en inspreken in commissies wordt op dit moment onder andere vormgegeven aan burgerparticipatie. Daar waar dat kan willen wij dit nog uitbreiden. Wij willen opnieuw dorpsavonden houden, zij het in een gemoderniseerde en nog nader uit te werken vorm. Het moeten ontmoetingsavonden tussen de gemeente en haar inwoners en ondernemers zijn. Wij nemen initiatieven om de vergadervorm van de gemeenteraad en van de commissies onder de loep te nemen, zodat inwoners en ondernemers meer kunnen meepraten en de gemeenteraad sneller kan beslissen.

Personeel en organisatie

Er is in de afgelopen vier jaar fors bezuinigd op het personeel bij de gemeente. Ongeveer 16 fte’s zijn reeds gerealiseerd. Deze bezuinigingsoperatie is nog niet geheel afgerond. Wij streven ernaar de nog openstaande taakstelling in te vullen, bijvoorbeeld door zaken samen met andere gemeenten op te pakken. Anderzijds willen wij oog hebben voor capaciteitstekorten. Niet altijd is uitbesteding van taken de aangewezen oplossing. De modernisering van de organisatie door digitalisering wordt onverkort voortgezet. De gemeente wil daarbij goed meekomen in de digitaliseringslag.

2. Openbare orde en Veiligheid

De gemeente Wijdemeren is een relatief veilige gemeente. Criminaliteitscijfers liggen onder het landelijke gemiddelde. Wij willen samen met onze veiligheidspartners eraan werken dat dit zo blijft of nog verbetert. Daartoe wordt jaarlijks een veiligheidsplan opgesteld en vierjaarlijks een integraal veiligheidsplan.

3. Openbare ruimte

Wij maken ons zorgen over de kwaliteit van onze openbare ruimte. Er zijn veel klachten van inwoners. Wij willen ervoor waken dat de bezuinigingen op beheer en onderhoud van de openbare ruimte leiden tot kapitaalvernietiging, waardoor we in de toekomst relatief duurder uit zijn. Zo mogelijk worden hiervoor extra middelen uitgetrokken. Wij zullen initiatieven van inwoners en ondernemers om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren, stimuleren en faciliteren.

Verkeer

De verkeersonveilige situaties zullen voortvarend worden aangepakt. Evenals de herziening van het wegcategoriseringsplan, waarbij doorgaande wegen(Gebieds Ontsluitings Wegen(GOW) als 50 km wegen zullen worden aangewezen, met aanpassingen naar 30 km waar dat haalbaar is en wenselijk in verband met de veiligheid en de leefbaarheid.

Parkeren

Wij willen experimenteren met het invoeren van meer blauwe zones. Bij de Meenthof in Kortenhoef zal een blauwe zone worden ingevoerd. Wij onderzoeken of de gemeentelijke parkeernormen moeten worden herzien.

Gemeentelijke gebouwen

Wij willen het meervoudig gebruik van accommodaties stimuleren om zo efficiënter gebruik te realiseren. Sport, zorg, welzijn en onderwijs zijn functies die zich daarvoor lenen. Wij verwachten dat er daardoor tussen verenigingen ook meer contacten ontstaan en dat mensen elkaar beter leren kennen en gezamenlijk initiatieven ontwikkelen.

4. Economische Zaken en Recreatie en Toerisme

Economische Zaken

Initiatieven van ondernemers om gezamenlijk verbeteringen in onze economische structuur aan te brengen, zullen wij waar mogelijk faciliteren. Het onderzoek naar het economisch profiel van onze gemeente zal belangrijke input zijn voor ons economisch beleid in de komende jaren. In de regio Gooi en Vechtstreek ondersteunen wij het project innovatieve verbindingen. Wij blijven streven naar verbetering van onze bedrijventerreinen in samenwerking met onze ondernemers.

Recreatie en Toerisme

Recreatie en Toerisme is voor al onze kernen onze belangrijkste bedrijfstak. De nota “De kern van Wijdemeren” wordt verder uitgevoerd, waarbij wij beseffen dat voor sommige projecten, zoals de nieuwe vaarverbindingen, een lange aanlooptijd nodig is. De ontwikkeling van de plassen, die wordt uitgewerkt in de vorm van een business case, zal mogelijk nieuwe impulsen geven om het gebied nog aantrekkelijker te maken. Wij willen vooral het meerdaags verblijf stimuleren. In de bestemmingsplannen willen wij ruimte bieden aan ondernemers om met nieuwe en op de toekomst gerichte concepten te komen voor de recreatie en het toerisme.

Baggeren en cabomba

Om de Loosdrechtse Plassen en de overige daarop aansluitende waterwegen bevaarbaar te houden is de aanpak van het veenslib en de cabomba-plant dringend noodzakelijk. Wij willen dit realiseren via een publiek-private aanpak. In voorbereiding is een plan om middels deze financiering in tien jaar tijd substantiële resultaten te bereiken.

5. Zorg, Welzijn en Onderwijs

De decentralisaties in het sociaal domein (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Participatie en Jeugdzorg) zullen de komende jaren hun beslag krijgen. Ons uitgangspunt is dat in onze dorpen iedereen erbij hoort en iedereen mee doet. Leidend is dat iemand krijgt wat nodig is om mee te doen in onze samenleving. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de leefbaarheid in de kernen en de zorg dicht bij huis. Dit maakt het mogelijk om de eigen kracht van inwoners te stimuleren en de directe omgeving van familie, buren en vrienden erbij te betrekken. De nadruk ligt op preventie, immers voorkomen is beter dan genezen. Er worden wijkteams gevormd, die thuisbezoeken brengen en werken volgens het principe van één huishouden, één plan en één regisseur. Wij willen in iedere kern een locatie realiseren waar inwoners informatie en advies ontvangen over regelingen en waar activiteiten georganiseerd worden. Hier kan ook de bibliotheekfunctie worden ondergebracht. De gemeente werkt bij het uitvoeren en maken van nieuw beleid samen met de mensen die weten wat er in de dorpen speelt. Dat kunnen professionele instellingen zijn, maar ook organisaties van vrijwilligers. Zij vormen met elkaar een sociaal netwerk, dat door de gemeente wordt gefaciliteerd. Vrijwilligers spelen een steeds belangrijker rol in onze dorpen. De gemeente schept voorwaarden waarbinnen de vrijwilligers(organisaties) en mantelzorgers optimaal hun werk kunnen doen, zoals aansluiting bij de vrijwilligerscentrale in Hilversum en het opstellen van een sociale kaart.

Jeugd

Lokaal jeugdbeleid is het startpunt voor het voorkomen van problemen. Daarin spelen goede voorzieningen voor de jeugd en hun ouders, zoals culturele- en sportverenigingen, peuterspeelzalen, kinderopvang en basisscholen een belangrijke rol. Wij willen de mogelijkheden onderzoeken van het bundelen van voorzieningen in een kindcentrum. De combinatiefunctionaris is een belangrijke schakel in het leggen van de verbinding tussen cultuur, sport (waaronder ook watersport) en het onderwijs. Maatschappelijke stages in de eigen woonomgeving versterken de betrokkenheid bij de lokale samenleving. Met de maatschappelijke stages kunnen extra vrijwilligers beschikbaar komen voor verenigingen, jeugd- en cultuurinstellingen, verzorgingshuizen en andere welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties. Voor jeugd die extra zorg nodig heeft, is het belangrijk dat die zorg dicht bij huis gegeven kan worden. Een initiatief voor het instellen van een Jongerenraad zullen wij steunen.

Onderwijs

Wij zetten actief in op het behoud van kleine scholen in alle kernen als daarvoor lokaal draagvlak is. De kwaliteit van het onderwijs staat daarbij voorop. Allereerst zoeken scholen in samenspraak met de ouders naar oplossingen. Keuzevrijheid van ouders is een groot goed. Ieder kind krijgt vanaf dit jaar passend onderwijs. Het is van groot belang dat kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking of met een opvoeding- of leerprobleem zowel in het speciaal als regulier onderwijs, onderwijs op maat krijgen. Daarvoor is passend onderwijs, waarbij scholen in een regio moeten zorgen dat iedereen een goede plek krijgt, belangrijk. Scholen beslissen zelf aan welke culturele activiteit zij de zogenaamde ‘Anne Frank’ gelden besteden, met inachtneming van de oorspronkelijke doelstelling.

Cultuur

De gemeente heeft een rijk cultuurbezit. Wij willen dit ook inzetten om onze gemeente te promoten en de relatie te leggen met recreatie en toerisme. De huidige cultuurnota uit 2009 zal worden geactualiseerd.

Sport en bewegen

Naast de goede en rijk geschakeerde sportvoorzieningen die er al zijn en die wij samen met de verenigingen in stand willen houden, willen wij de watersport meer onder de aandacht brengen en ook hier de relatie leggen met recreatie en toerisme.

6. Werk en Inkomen

Werk en inkomen zijn belangrijke factoren om er bij te horen. Betaald werk vinden is voor de meeste mensen het belangrijkste doel. Daarom willen wij dat bijstandsgerechtigden op zijn minst maatschappelijk meedoen. De eigen verantwoordelijkheid staat hierbij voorop. Wie zelf geen tegenprestatie kan of wil bedenken krijgt van de gemeente een activiteit aangeboden. Dit kan een werkervaringplek zijn, maar ook zoeken wij aansluiting bij de WMO. Meer mensen kunnen zo op een effectieve manier van de bijstand naar nieuw werk worden begeleid. Het college zal de gemeenteraad in een verordening op basis van de nieuwe Participatiewet nadere regels hiervoor voorstellen. Niettemin zal er voor de gemeente altijd een taak blijven voor inwoners die langdurig afhankelijk zijn van de bijstand.

Jeugdwerkloosheid

De aanpak van jeugdwerkloosheid heeft prioriteit. Het is belangrijk dat jongeren met een diploma/startkwalificatie van school komen. Dat betekent een goede afstemming tussen onderwijsinstellingen en de lokale en regionale arbeidsmarkt. Ingezet wordt op training, scholing en leerwerkplekken.

Arbeidsontwikkeling en werkgeversdienstverlening

De Participatiewet zet in op arbeidsontwikkeling en werkgeversdienstverlening. Bij arbeidsontwikkeling wordt ernaar gekeken of iemand financieel zelfredzaam is om, eventueel met ondersteuning, in het eigen inkomen te voorzien. Het uitgangspunt daarbij is dat trajecten zoveel mogelijk in een reguliere werkomgeving plaatsvinden. Bij werkgeversdienstverlening wordt ingezet op het snel invullen van vacatures en het realiseren van arrangementen, zoals scholing, om mensen uit alle doelgroepen te kunnen plaatsen. Wij vinden het belangrijk dat er één kanaal is naar de werkgevers en brancheorganisaties met een herkenbare en uniforme werkwijze en dat er regionaal overleg wordt gevoerd over de arbeidsmarkt, gericht op het leggen van verbanden tussen de overheid (gemeenten en het UWV), de sociale partners (werkgevers en werknemers) en het onderwijsveld. Doel is daarbij het efficiënt bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Minimabeleid

De huidige regelingen voor mensen met lage inkomens of met werkloosheid- of bijstandregelingen maken het mogelijk om volwaardig mee te kunnen blijven doen in de samenleving. Wij willen deze regelingen, zoals de bijzondere bijstand, het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds in stand houden.

7. Natuur en Milieu

Duurzaamheid

Wij willen onze gemeente als een duurzame groene gemeente inrichten, waarbij wij beseffen dat we daar ook andere partners zoals het bedrijfsleven en woningcorporaties voor nodig hebben. Duurzaamheid zien wij als een speerpunt, zo mogelijk worden hier extra middelen voor vrijgemaakt. Wij willen nog dit jaar een duurzaamheidnota opstellen, waarin wij onze ambities uitspreken voor de komende jaren om toe te werken naar een duurzame gemeente. Aan energiebesparende maatregelen in het particulier woningbezit en ESCo’s (Energy Saving Company) zullen wij, onder andere met subsidies van de provincie, aandacht besteden. Bij de openbare verlichting willen wij versterkt inzetten op het gebruik van energiebesparende lampen. Wij willen natuur gebruiken als een speerpunt in het ontwikkelen van het toeristisch-recreatief aanbod. We zoeken een balans tussen natuur en recreatie. Daartoe gaan wij de dialoog aan, zoals met Natuurmonumenten en agrarische natuurbeheerders. Natuur biedt grote kansen voor onze gemeente. Wij zullen actief op zoek gaan naar subsidiemogelijkheden op dit gebied.

Horstermeerpolder

Uitgangspunt voor ons beleid blijven de vier D’s: Draagvlak, Droog, Duurzaam, Duidelijk. Wij zullen regelmatig overleg hierover blijven voeren met de bewoners en ondernemers, Waternet en de provincie. Wij ondersteunen een eventueel initiatief om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar schades aan gebouwen als gevolg van het waterpeil en zijn zo nodig behulpzaam bij het leveren van gegevens.

8. Ruimtelijke ontwikkeling

Bestemmingsplannen

In bestemmingsplannen willen wij ruimte bieden voor initiatieven. Bestemmingsplannen moeten hierdoor aangepast kunnen worden, bijvoorbeeld door het maken van parapluplannen. De wachttijd van drie jaar voordat een nieuw bestemmingsplan weer kan worden aangepast wordt losgelaten. Wij zetten in op zo eenvoudig mogelijke ruimtelijke procedures, ook bij de behandeling hiervan door de gemeenteraad en raadscommissies.

Grondzaken

De uitvoering van het revindicatieproject, het terugvorderen van gemeentegrond door de gemeente, heeft veel beroering veroorzaakt. Het kan niet toegestaan worden dat gemeentegrond oneigenlijk in bezit wordt gehouden, terwijl gelijktijdig anderen moeten betalen voor de aankoop van stukjes snippergroen. Wij zullen de werkzaamheden voor het revindicatieproject uitbesteden aan een extern bureau, zodat de gehele operatie in een jaar of twee kan worden afgerond. De gemeente zal verder soepel omgaan met het verkopen of verhuren van stukjes grond, mits er geen bezwaren van algemeen belang zijn.

Woningbouw

In veel woningbouwprojecten van de gemeente zijn al afspraken gemaakt over de uitgangspunten die gelden voor de inrichting. De beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente zijn daarbij beperkter. Daar waar woningbouwprojecten nog in een ontwikkelstadium verkeren, voorbeeld Dennenlaan in Loosdrecht, willen wij invulling geven aan onze uitgangspunten. Seniorenwoningen, woningen voor starters, mantelzorgwoningen, maatschappelijk gebonden eigendom, jongerenhuisvesting e.d. behoren tot de ingeschatte woningbehoefte voor de toekomst in onze regio en in onze gemeente. De vraag is of en hoe “de woningmarktpartijen”, de ontwikkelaars en woningcorporaties bijvoorbeeld, hieraan gestalte kunnen geven en hoe de vraag naar verschillende woningtypen daadwerkelijk is te realiseren. Om die vraag nader te kunnen onderzoeken willen wij een symposium met lokale en regionale marktpartijen organiseren. Met de uitkomsten van dit symposium geven wij ons woningbouwbeleid verder vorm. Onder andere willen wij goed in beeld krijgen wat de vraag is naar sociale koop- en huurwoningen.

9. Financiën

Wij staan voor een degelijk financieel beleid. De financiën moeten op orde zijn. Dit betekent een stevig weerstandsvermogen en blijvende aandacht voor een zorgvuldige begrotingsdiscipline. Ambities zijn vanwege beperkte middelen bescheiden gehouden. Ruimte voor nieuw beleid moet echter niet per definitie uitgesloten zijn. Immers vier jaar stilstand is vier jaar achteruitgang. Wij streven naar een sluitende begroting waarbij jaarlijks indexering als vanzelfsprekend plaatsvindt. Het verhogen van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) is niet uitgesloten.

Transities en financiële risico’s sociaal domein

Hoe de transities er precies uit komen te zien is nog onduidelijk, de meeste wetten zijn nog niet vastgesteld. Wel weten we dat er bezuinigd moet worden en dat dit grote financiële risico’s voor de gemeente met zich meebrengt. Deze risico’s worden vooraf in kaart gebracht en periodiek bewaakt. Zo nodig wordt bijgestuurd.

Rekenkamercommissie

Wij zijn niet uit op bezuinigingen op de rekenkamercommissie maar willen wel waken voor teveel onderzoeken die de organisatie belasten. Wij denken aan maximaal twee onderzoeken van de rekenkamercommissie per jaar, tenzij de gemeenteraad aanleiding ziet om in specifieke gevallen onderzoek te laten verrichten. Onderzoek van de rekenkamercommissie in het sociaal domein vinden wij te zijner tijd zinvol, gezien de grote financiële belangen die hier aan de orde zijn.

Tenslotte

Ondanks politieke verschillen in de raad rekenen wij op een goede samenwerking met alle partijen, in het belang van onze gemeente en vooral van onze inwoners en ondernemers. De fracties van CDA, VVD en PvdA-GroenLinks

Namens dezen,

Th.H.A.M. Reijn T. H. Emmelot mw. S.N.F. van Rijkom

fractievoorzitter CDA fractievoorzitter VVD fractievoorzitter PvdA-GroenLinks

Loosdrecht, 7 april 2014

 

Bijlage: ter kennisname: portefeuilleverdeling beoogd college.

Concept-portefeuilleverdeling college 2014-2018

Martijn Smit, burgemeester

‐ Financiën

‐ Bestuurlijke samenwerking

‐ Openbare orde en veiligheid

‐ Bestuurlijk-juridische zaken

‐ Handhaving

‐ Verkiezingen

‐ Personeel en organisatie

‐ Communicatie en burgerparticipatie

Theo Reijn (1,0)

‐ Ruimtelijke ordening

‐ Verkeer en vervoer

‐ Economische zaken

‐ Beheer openbare ruimte

‐ Monumentenzorg

‐ Bouw en woningtoezicht

‐ Beheer, onderhoud en exploitatie

van gemeentelijke eigendommen

Betske van Henten-Meijer (0,8)

‐ Wonen, welzijn en (jeugd)zorg

‐ Woningbouw en volkshuisvesting

Joep Frijdal (0,7)

‐ Recreatie en toerisme

‐ Grondzaken

‐ Waterbeheer incl. Horstermeer

‐ Inkoop

‐ Milieu/duurzaamheid

Sandra van Rijkom (0,7)

‐ Werk en inkomen

‐ Onderwijs

‐ Sport en bewegen

‐ Kunst en cultuur (incl. bibliotheek)