8 november 2012

Beschouwingen PvdA 2013

In de begrotingsbehandeling voor de programmabegroting van 2012 heeft de PvdA de volgende beschouwing uitgesproken:

Voorzitter, collegeleden, leden van de raad en geachte aanwezigen

Ook dit jaar wil ik beginnen met het uitspreken van mijn waardering aan het college voor een duidelijke en goed leesbare programmabegroting. Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om ons ambtenarenapparaat te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Het ambtenarenapparaat heeft door de bezuinigingen behoorlijk moeten inleveren terwijl de werkzaamheden eerder toenemen dan afnemen. Dus nogmaals bedankt.

De begroting zelf laat een positief resultaat zien, waarmee wij het college willen feliciteren.

Laat er geen misverstand over bestaan dat ook de PvdA staat voor een solide financieel beleid en een sluitende begroting is hiervoor een voorwaarde.

Dit positieve resultaat is het gevolg van bezuinigingen die door de inwoners van Wijdemeren behoorlijk gevoeld worden. De verhoging van de WOZ met 1 miljoen is daar maar een deel van. De teruggang in voorzieningen is het andere deel waarmee de inwoners van Wijdemeren mee geconfronteerd zijn.

In voorgaande jaren heeft de PvdA onder andere reeds aandacht gevraagd voor de groenvoorziening die wat ons betreft op een te laag niveau is. Veel burgers klagen hierover en niet ten onrechte. Ook in de subsidiesfeer en het accommodatiebeleid zijn een aantal verenigingen behoorlijk getroffen, volgens de PvdA op een te onevenwichtige manier. Zo zijn er nog een aantal voorbeelden te noemen waarbij keuzes zijn gemaakt die de PvdA anders gemaakt zou hebben.

Een van de bezuinigingen waar de PvdA vraagtekens bij plaatst is de verlaging van de materiële budgetten voor de griffie. De griffiewerkzaamheden zijn werkzaamheden voor de raad van eminent belang voor de raad. Indien er vanuit het college aanpassingen aan de budgetten voor deze werkzaamheden worden voorgesteld lijkt het ons vanzelfsprekend dat er met de raad overlegd wordt alvorens een voorstel tot aanpassing in de begroting opgenomen wordt. De PvdA vindt dit een zodanig principieel punt dat ze met een amendement komt om de bezuiniging ongedaan te maken.

In de komende jaren zullen de financiële mogelijkheden beperkt zijn. Structurele aanpassingen op het overheidsbudget zullen hun weerklank hebben op de gemeentelijke middelen. Verder gaande decentralisatie van taken zullen de financiële mogelijkheden van Wijdemeren ook niet bevorderen en zullen de druk op ons ambtenarenapparaat doen toenemen.

In dit licht gezien is er een fundamentele discussie nodig welke taken wij kunnen uitvoeren en op welk nivo. De PvdA bedoelt hier geen kerntakendiscussie mee waarbij een zo klein mogelijke overheid nagestreefd wordt, maar een discussie die als doel heeft duidelijk de missie en visie van onze gemeente voor de toekomst vast te stellen. In onze maatschappij zijn veel veranderingen aan de orde waar onze inwoners mee te maken krijgen. Inwoners willen dat hun kinderen veilig naar school kunnen, zelfstandigen proberen het hoofd boven water te houden, werknemers die de mogelijkheden van het nieuwe werken willen benutten. Ouderen die voorzieningen nodig hebben om langer zelfstandig te blijven wonen. Al deze onderwerpen hebben te maken met leefbaarheid, leefbaarheid van de kernen. Een aantal van deze onderwerpen zijn weliswaar aan de orde, maar niet in samenhang en de meeste hebben betrekking op de nabije toekomst. De vraag is wat voor gemeente willen wij zijn voor onze inwoners en wel op iets langere termijn. Veranderingen in de iets verdere toekomst worden nu zichtbaar. Als er nu niet nagedacht wordt en een visie ontwikkeld wordt hollen wij achter de feiten aan en staan onze inwoners in de kou.

Wijdemeren heeft met het visiestuk ‘De kern van Wijdemeren’ wel een horizon voor de recreatie en het toerisme het licht laten zien maar voor onze inwoners is er meer dan recreatie.

In de behandeling van de structuurvisie heeft de PvdA ook al aandacht gevraagd voor het nieuwe werken en voor samenhangend beleid waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Een andere zaak zijn de openingstijden voor onze winkeliers. Deze hebben te maken met een economische crisis en het opkomen van webwinkels. Deze laatste zijn 7 dagen 24 uur per dag geopend. Wij moeten onze middenstanders de gelegenheid geven te concurreren met deze ontwikkeling. Openingstijden die de winkeliers daarvoor zelf noodzakelijk vinden moeten dan ook toegestaan worden. Ook dit moet in samenhang gezien worden, immers een goede winkelvoorziening is uiterst belangrijk voorde leefbaarheid van onze kernen. Ook ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen indien deze voorzieningen in hun onmiddellijke omgeving aanwezig zijn. De PvdA roept het college dan ook op dit onderwerp op nieuw te agenderen.

Samenvattend heeft de PvdA waardering voor de sluitende begroting en zal met het raadsbesluit instemmen en wil eindigen met een oproep aan dit college de toekomstige ontwikkelingen in de maatschappij actiever te betrekken in nieuw beleid. Wijdemeren moet ook in de toekomst aantrekkelijk blijven voor zijn inwoners. Het primair kijken naar de financiën doet afbreuk aan brede visie op de toekomst. Waar visie ontbreekt regeert de boekhouder. De inwoners van Wijdemeren verdienen beter.

Ik dank u voor uw aandacht.

Jan Hermans, fractievoorzitter PvdA