Door Stan Poels, GroenLinks, Fractievoorzitter op 24 juni 2014

Een terugblik op de commissieweek van 3 tot en met 6 juni 2014

In de week van 2 tot en met 6 juni 2014 hebben we uiteraard weer actief deelgenomen aan de 3 raadscommissies van de gemeente Wijdemeren. “We”, dat zijn onze fractieassistenten , Kees Hardam, Maria van Schaik , Dirk Vroegindeweij en de raadsleden Ram Lachman en Stan Poels.  En natuurlijk onze wethouder Sandra van Rijkom.

De commissies zijn in algemene zin de voorbereiding voor de gemeenteraadsbijeenkomst die later in de maand plaats vindt. Het College van B&W brengt stukken in en die bespreken we met alle politieke partijen samen.. Als we het er allemaal mee eens dan kan de notitie als “hamerstuk” naar de gemeenteraad. Dan hebben we het er in principe niet meer over.

Als dat niet het geval is gaat het als “bespreekstuk” naar de gemeenteraad. Daar bespreken we het daar wederom en wordt er, al dan niet na een stemming, een besluit over genomen.

In de gemeente Wijdemeren kennen we 3 raadscommissies:

1. De commissie Maatschappelijke en Sociale Zaken (MSZ)                                                                                               Daar worden stukken besproken op het terrein van zorg, werk & inkomen, sport, onderwijs en cultuur. Deze commissie vindt meestal plaats op de dinsdag, 20.00 uur, gemeentehuis.

2. De commissie Ruimte en Economie (R&E)                                                                                                               Daar worden onderwerpen besproken als ruimtelijke ordening, openbare ruimte, groen, verkeer, economie en duurzaamheid. Deze commissie vindt meestal plaats op de woensdag, 20.00 uur, gemeentehuis.

3. De commissie Bestuur en Middelen (B&M)                                                                                                                Daar worden onderwerpen besproken als openbare orde en veiligheid, financiën en zaken die met het gewest Gooi en Vechtstreek te maken hebben. Deze commissie vindt meestal plaats op de donderdag, 20.00 uur, gemeentehuis.

De agenda’s voor deze commissies zijn altijd te vinden op de website van de gemeente Wijdemeren, www.wijdemeren.nl. Ook de stukken die besproken worden zijn daar te vinden. De bijeenkomsten zijn in principe openbaar, dus iedereen is er van harte welkom.

Wij als Pvda Groen Links bereiden deze 3 commissies altijd voor op de maandag van de commissieweek. We doen dat om 20.00 uur op het gemeentehuis van Wijdemeren.                           Wij nodigen leden van de PvdA en Groen Links van harte uit om hier bij aanwezigheid te zijn.

 

En nu een korte terugblik op de commissies van deze week.

Maatschappelijke en Sociale Zaken van 3 juni 2014

Deze commissie stond vooral in het teken van de 3 grote decentralisaties op sociaal terrein die vanaf 1 januari 2015 door de gemeenten In Nederland moeten worden uitgevoerd:

– de Jeugdwet                                                                                                                                                               – de WMO                                                                                                                                                                              – de Participatiewet

Belangrijke taken, met grote verantwoordelijkheden voor de gemeente, en met grote financiële consequenties. Pvda Groen Links is een groot voorstander van het uitvoeren van deze taken door de gemeente. De gemeente is het niveau waar de burger het meeste mee te maken heeft en de gemeente is het niveau dat het beste zicht heeft op burgers.

Het tempo waarmee deze decentralisaties op de gemeente zijn afgekomen baart ons wel zorgen, in combinatie met grote bezuinigingen die de Rijksoverheid op deze terreinen doorvoert. Maar er is geen weg meer terug, dus we moeten er vooral voor zorgen dat we op 1 januari 2015 deze taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Het gaat immers om de meest kwetsbare inwoners van onze gemeente, en die moeten (ook) vanaf komend jaar de zorg krijgen die ze nodig hebben.                       Onze fractieassistente Maria van Schaik vroeg dus vooral aandacht voor goede en tijdige voorlichting aan alle betrokken inwoners, voor het voorkomen van wachtlijsten (die nu in de jeugdzorg heel vaak voorkomen)en voor het goed afpalen van onze verantwoordelijkheid met die van aanpalende sectoren zoals de Zorgverzekeringswet. Deze wet wordt uitgevoerd door de Zorgverzekeraars en het gaat hierbij om reguliere medische zorg door bijvoorbeeld huisartsen.

Wat ons extra zorgen baart is dat in de vorige collegeperiode besloten is om veel van deze sociale taken uit te gaan voeren samen met de gemeenten Weesp en Stichtste Vecht.                                         En dus niet meer in samenwerking met de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. De regio waar (naar onze mening ) de inwoners van Wijdemeren het meeste mee te maken hebben, ook op sociaal en maatschappelijk terrein. Als fractie zijn wij van mening dat het toch al complexe proces nog ingewikkelder wordt en we vaak op 2 borden moeten schaken (dat van Gooi & Vechtstreek en dat van Weesp & Stichtse Vecht.)

 

Ruimte en economie van 4 juni

Een commissie met een zeer lange agenda. Met een diversiteit aan onderwerpen. Een nieuw bouwplan voor de A. Voetlaan in Ankeveen, het bestemmingsplan Overmeer-Zuid in Nederhorst den Berg. het vervangen van lantarenpalen in de komende jaren en een haalbaarheidsonderzoek naar een systeem van randwegen in onze gemeente.                                                                                               Als fractie PvdA Groen Links vinden wij het van belang dat er weer gebouwd gaat worden in deze gemeente. Bij voorkeur ook voor mensen met een kleine beurs. Dus sociale huur, en woningen met een koopprijs van 200.000 euro zodat ook starters een kans hebben op de woningmarkt. En als er gebouwd wordt dient dat zo duurzaam mogelijk te zijn. Ook bij de vervanging van de lantarenpalen vroeg onze fractieassistent Dirk Vroegindeweij aandacht voor de mogelijkheden van duurzame verlichting.

Tenslotte zijn wij zeer verheugd door ook het College van B&W tot de conclusie is gekomen dat een systeem van (nieuwe) randwegen onhaalbaar is in onze gemeente. Financieel onhaalbaar, qua ruimte onhaalbaar en qua milieu onhaalbaar.                                                                                                        En, zoals de wethouder Verkeer aangaf, het lost ook niets op.                                                                                 Dus stoppen dus met deze malligheid, geen verdere onderzoeken meer plegen en ons richten op zaken die wel haalbaar en noodzakelijk zijn.

 

Bestuur en Middelen van 5 juni

Deze commissie stond vooral in het teken van de jaarrekening 2013 van de gemeente en een vooruitblik naar de financiële positie van onze gemeente in 2014 (via de Voorjaarsnota) en de jaren daarna (via de Kadernota).

Namens de gemeenteraad is er een auditcommissie die de jaarrekening in detail bekijkt en we zijn trots dat ons raadslid Ram Lachman hier de voorzitter van is.                                                                    Namens de auditcommissie heeft hij verslag gedaan van de totstandkoming van de jaarrekening.     Hij deelde daarbij een groot compliment uit na onze ambtenaren die heel hard hebben gewerkt om de jaarrekening gereed te krijgen.

Qua financieel resultaat is het echte minder florissant. We sluiten 2013 af met een fors financieel tekort van 1,5 miljoen euro waardoor onze financiële reserves verder slinken.                                               We werden hierbij verrast door een noodzakelijk voorziening voor de pensioenrechten van wethouders van 800.000 euro.

Ook de perspectieven voor de komende jaren zijn niet erg goed. En dan weten we nu nog niet wat de financiële invloed zal zijn van de reeds eerder genoemde transities in het sociale domein.                        Het nieuwe College van B&W zal met voorstellen moeten komen voor een gezonde financiële positie voor onze gemeente.

 

Stan Poels

fractievoorzitter Pvda Groen Links

Wijdemeren

Stan Poels,  GroenLinks, Fractievoorzitter

Stan Poels, GroenLinks, Fractievoorzitter

Beste lezer, inwoner van Wijdemeren,  Ik ben naast gemeenteraadslid voor Wijdemeren werkzaam als bestuurder van een scholengroep voor voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht.  Ik haal mijn inspiratie vooral uit de zorg voor mensen die (tijdelijk) extra ondersteuning van onze gemeente nodig hebben.  De nieuwe taken zorgtaken die op 1 januari 2015 door de gemeente worden uitgevoerd zijn daarbij

Meer over Stan Poels, GroenLinks, Fractievoorzitter