7 december 2009

Verkiezingsprogramma 2010-2014

Verkiezingsprogramma PvdA Wijdemeren

Passie – visie – durf – Ambitie Vier simpele woorden die veel kunnen betekenen. Kunnen. Want zonder mensen die inhoud geven aan deze woorden betekenen ze helemaal niets. Staan die mensen wel op dan wordt het onmogelijke mogelijk. In al onze dorpen zijn daar voorbeelden van. Succesvolle creatieve ideeën en initiatieven vanuit de gemeenschap die allemaal tot doel hebben de leefbaarheid in onze gemeente in stand te houden of te vergroten. Initiatieven van burgers met passie, visie, durf en ambitie. De PvdA Wijdemeren vindt dat de gemeente beter met de burgers moet communiceren en gebruik moet maken van hun kwaliteiten. Een burgerinitiatief of actiegroep is niet lastig maar een welkome gesprekspartner. Goede ideeën en oplossingen hebben we hard nodig. Op korte termijn maar ook op langere termijn staan we voor een aantal grote en minder grote problemen; het verkeer, de woningbouw, de stille armoede, de vergrijzing en de gemeentelijke financiën. Wij maken ons zorgen om de uiterst penibele situatie van de gemeentelijke financiën en delen we de zorg die ieder van ons heeft voor z’n baan, pensioen, uitkering en de zorg. En zijn ons bewust van de urgentie van de huidige economische situatie en zien in dat deze problemen niet vanuit een ivoren toren kunnen worden aangepakt. Daar hebben we iedereen bij nodig. Jong én oud. Ongeacht cultuur, geloofsovertuiging of opleiding. Door op tijd samen te werken met de burgers kunnen we van deze problemen uitdagingen maken en tot breed gedragen oplossingen komen. Met passie, visie, durf en ambitie is dat haalbaar.

1.    Sociaal beleid

De PvdA staat op de bres voor het behoud van de sociale regelingen die nodig zijn

Ondanks het actieve voorlichtingsbeleid van de gemeente zijn nog te weinig mensen op de hoogte van de regelingen waarvan zij gebruik kunnen maken. Die voorlichting volstaat niet alleen via de website van de gemeente, maar dient ook vooral door middel van brochures en huisbezoeken onder de aandacht gebracht te worden. Momenteel bezoeken vrijwilligers namens de gemeente alle 75-plussers om hen te wijzen op hun mogelijkheden. De PvdA heeft zich met succes ingespannen voor een ruim opgezet minimabeleid en dat willen we blijven doen.
Ook de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dient een nog duidelijker plaats te krijgen. Daarnaast wil de PvdA blijven vechten voor wijksteunpunten in de dorpskernen.

2.    Woningbouw

De PvdA wil meer betaalbare woningen en woningen voor ouderen

Wijdemeren vergrijst bovengemiddeld. Niet alleen de vraag naar seniorenwoningen zal toenemen. Ook de zorgvraag van deze mensen groeit. Om aan die zorgvraag te kunnen voldoen, hebben we de ‘jeugd’ hard nodig. Die moet dan wel de mogelijkheid hebben om te wonen in het gebied waar zij werken en waar wij ze nodig hebben. We moeten de jeugd binden niet wegjagen. Dat betekent dat we betaalbaar moeten bouwen. Het is dus belangrijk dat er meer gebouwd wordt voor mensen met een laag inkomen. De PvdA vindt dat tenminste 40% van alle bouwprojecten samen moet bestaan uit sociale woningbouw. Dit is ook logisch vanwege het grote aantal woningzoekenden in onze gemeente naar huur- en koopwoningen. Gemiddeld zijn er 171 reacties op elke aangeboden huurwoning. Daarnaast kunnen we door het bouwen van woningen voor ouderen een betere doorstroming op gang brengen. Hierdoor komen betaalbare woningen vrij. Samen met de woningbouwcorporaties kunnen we hier een succes van maken. Voortdurend onderzoek naar de woningbehoefte voor de verschillende categorieën, zoals oud, jong en alleenstaand, is noodzakelijk. Daarnaast wil de PvdA ook bouwen in het kader van duurzaamheid. Dat is niet alleen wenselijk voor de kwaliteit van de woning maar ook goed voor het milieu.

3. Verkeer

De PvdA wil in overleg met andere gemeenten de problemen van het verkeer aanpakken maar zonodig deze oplossen binnen de gemeentegrenzen

Bij alle grotere bouwprojecten zal rekening gehouden moeten worden met een toename van de verkeersdruk. Daar moeten we tijdig op inspelen. We willen niet nog meer problemen. Al twintig jaar en wellicht langer kampen we hier mee. Eenvoudige en betaalbare oplossingen voor de verkeersbelasting van onze dorpskernen voor doorgaand verkeer hebben tot nog toe niet gewerkt. Tijd om op zoek te gaan naar andere oplossingen. De PvdA heeft er daarom in deze raadsperiode met succes voor gepleit dat Wijdemeren samen met alle belanghebbenden en met de omliggende gemeenten een oplossing zoekt. Zo kan er ook geld van rijk en provincie worden binnengehaald. We moeten gebruik blijven maken van de opgebouwde kennis van het Verkeersplatform Wijdemeren en hun ideeën en plannen over de leefbaarheid in de gemeente serieus nemen. Plannen waarin ook industrieterrein ‘De Slenk’ kan groeien zonder overlast voor de inwoners. De PvdA neemt de adviezen van het Verkeersplatform over.

4.    Sport

De PvdA wil dat sport een centrale plaats krijgt in het gemeentelijke beleid

Nederlanders verstijven, zo blijkt uit een recent onderzoek. Slechts 40% van de jeugd tussen 4 en 17 jaar voldoet aan de nationale beweegnorm van een uur matige tot intensieve lichamelijke inspanning per dag. Hier ligt een uitdaging voor de gemeente, de scholen en de ruggengraat van onze samenleving: de sportverenigingen. Sport is niet alleen gezond maar het leert ons ook met elkaar omgaan en is een bindmiddel bij uitstek. Het ‘middel’ sport moet wat ons betreft prioriteit krijgen, zeker met betrekking tot de jeugd. In Wijdemeren zijn alle ingrediënten aanwezig om er een sportgemeente van te maken. Het schaatsen is hier bijna uitgevonden en ooit waren we het centrum van de watersport. Daarnaast is er een breed aanbod van sporten en verenigingen, zijn er veel actieve vrijwilligers en wonen we in een prachtig gebied. Dat kunnen en moeten we beter benutten. Bij het verder ontwikkelen van het sportbeleid moet nauw samengewerkt worden met het ‘burgerinitiatief sportbeleid’ Wijdemeren. Deze club mensen barst van de ervaring en ambitie en beschikt over een wijdvertakt netwerk. Daar moeten we volop gebruik van maken, zodat sport op korte en lange termijn een volwaardige en duidelijke plaats in Wijdemeren krijgt. Vanuit de gemeenschap is er de vraag om een atletiekvoorziening en ook interesse voor een skeelerbaan. Wellicht is een combinatie mogelijk. Wij steunen het idee en willen van harte meedenken.

5.    Jeugdbeleid

De PvdA wil volwaardige voorzieningen voor de jeugd zoals jeugdhonken en voetbalkooien
De jongeren hebben nog steeds te weinig mogelijkheden om te ontspannen in de dorpen van de gemeente. Voor de jeugd van 11 tot 16 jaar is er niets. Al jaren is er aandacht voor maar het heeft nog niets opgeleverd. Wat de PvdA betreft is het nu echt 5 voor 12. Er moeten op korte termijn volwaardige onderkomens voor de jeugd gerealiseerd worden. We kunnen niet toestaan dat onze jeugd alleen vertier kan zoeken op straat of in een andere gemeente. Het probleem is echter niet alleen een probleem van de politiek. We rekenen ook op de verantwoordelijkheid van de jeugd zelf. Laat de ideeën en plannen maar horen.
Zolang er echter geen voorzieningen zijn, moet onderzocht worden of het niet mogelijk is om door het jongerenwerk 1 of 2 maal per maand in de plaatselijke verenigingsgebouwen een disco- en/of filmavond te organiseren. Er moet iets gebeuren!

6.    Burgerinitiatieven

De PvdA wil een dorpsplein aan de Parklaan in Kortenhoef met muziektent en herdenkingsmonument

Wij ondersteunen burgerinitiatieven, tenzij deze strijdig zijn met onze principes dan wel met ons beleid. Een burgerinitiatief van de PvdA uit 2007 voor de opzet van een dorpsplein in Kortenhoef is nog niet gerealiseerd. Omdat wij nog steeds dit doel willen bereiken, staat het nu in dit verkiezingsprogramma.
De PvdA heeft naar aanleiding van een idee van het Oranjecomité Wijdemeren Centrum, het voorstel gedaan om een dorpsplein in te richten op de Parklaan te Kortenhoef bij het nieuwe Veenstaete. Dat voorstel, waarin ook het herdenkings-monument een volwaardige plaats krijgt en waarbij ook het parkeer- en doorstromings-probleem bij de Curtevenneschool wordt opgelost, is door alle politieke partijen enthousiast ontvangen. Het voorstel is met meer dan 800 handtekeningen ondersteund als zijnde een burgerinitiatief. Dus draagvlak genoeg.

7.    Recreatie

Wijdemeren moet zich wat toerisme betreft beter profileren

Onze gemeente heeft een toerist veel te bieden. Bossen, water, leuke dorpen en alles op korte afstand van de grote steden. Waar vind je het? Volgens ons alleen in Wijdemeren.
In 2006 is het rapport Weidse blik op Wijdemeren gepresenteerd. Toen al werd gepleit voor een structurele aanpak op een breder front. Het heeft nog niet veel opgeleverd. Er moet meer publiciteit komen. We moeten ons gaan onderscheiden. Wijdemeren moet op de kaart. Er is een concept nodig, waar alle activiteiten aan opgehangen kunnen worden.
De PvdA wil daarvoor onderzoeken of er meer mogelijkheden zijn voor dagrecreatie.

8.    Horstermeer

De PvdA steunt de inwoners in hun eis dat de provincie bij de uitvoering van het plan om de Horstermeer gedeeltelijk onder water te zetten de 3 D’s (droog, duidelijk en duurzaam) garandeert

Hierover wordt al lang gesproken. De bewoners van de Horstermeer hebben een belangrijk initiatief genomen en dat willen wij steunen, omdat wij denken dat dit de beste oplossing is maar ook omdat er dan draagvlak ( de 4e D) is voor de grote veranderingen die dat met zich mee brengt. Dat dit prominent hier wordt genoemd, vindt zijn oorzaak in het feit dat hier de komende tijd beslissingen over genomen worden. De PvdA wil er geen misverstand over laten bestaan wat haar standpunt is.

9.    Financiën

De PvdA vindt dat de gemeente het maximale moet doen om de ambities waar te maken

Er is altijd een spanningsveld tussen financiën en ambities. Niet alles is haalbaar. Er moeten keuzes worden gemaakt. Je kunt nu eenmaal niet meer uitgeven dan je hebt. Een sluitende begroting is daarom een vereiste. Op sommige uitgaven kan wellicht nog bezuinigd worden maar op een gegeven moment is de rek er uit. ‘Geen geld’ mag echter geen vanzelfsprekend argument worden om initiatieven en ideeën direct af te serveren. Er zijn veel meer wegen die naar Rome leiden en geld is er, hoewel niet onbelangrijk, maar één van.
De politiek kan wat dat betreft een voorbeeld nemen aan de eerder genoemde burgerinitiatieven. Zonder geld maar met passie, visie, durf en ambitie zijn er indrukwekkende resultaten bereikt, zoals bijvoorbeeld de ijsbaan in Nederhorst den Berg en de weekmarkt in Ankeveen.
‘Geen rek’ kan leiden tot een verhoging van de OZB maar daar krijg je voor terug wat hierboven is omschreven. Wanneer de OZB verhoogd zou worden, vindt de PvdA dat er duidelijk gecommuniceerd moet worden waar de gemeente de extra OZB inkomsten aan uitgeeft.

10.    Onderwijs

Keuze voor brede school

Wanneer er in Wijdemeren bouwplannen zijn voor een nieuwe basisschool, kiest de PvdA voor de bouw van een brede school.